Nyheder

Regeringens udspil om hjemløshed kan minimere antallet af hjemløse

Udspillet er ambitiøst: Alle skal have et hjem
26. oktober 2021

Det skal handle om mennesker

Arbejde Adler går nye veje for at hjælpe socialt udsatte tilbage på arbejdsmarkedet
26. oktober 2021

Hjemløshed kan afskaffes – hvis politikerne vil

Hjemløshed afskaffes ikke alene gennem boliger, vi skal først og fremmest hjælpe mennesker med de problemer, der gjorde, at de endte i hjemløshed.
18. oktober 2021

At blive brugt på en god måde...

Om arbejdets betydning i en kaotisk livsfase. Foredrag på Diakonissestiftelsen ved Dorte Schiønning Andersen
13. oktober 2021

Boligpolitisk udspil: Byer med plads til alle

I dag, tirsdag den 12. oktober, kom regeringens længe ventede boligpolitiske udspil. Du finder relevante links nederst - her skal vi kort opridse udspillets betydning for socialt udsatte borgere og borgere i hjemløshed.
12. oktober 2021

Lægges der an til nye nedskæringer?

Det er ikke et øget antal af ældre, som rammer ældreplejen og de andre velfærdsområder. Det er prioriteringen af de offentlige ydelser.
11. oktober 2021

Regeringen på vej med nyt hjemløseudspil

Flere billige boliger og en bedre bostøtte - primært finansieret af en nedtrapning af refusionen til herberger og forsorgshjem. Det er hjørnestenene i regeringens kommende hjemløseudspil, erfarer Hus Forbi.
05. oktober 2021

En ulighed, som skaber polarisering, ensomhed og vrede

Dette er ikke vores ord, men taget direkte fra helt aktuel samfundsforskning fra Aarhus Universitet (HOPE-projektet støttet af Carlsberg Fondet) og fra professor Mark McGann Blyths (Brown University, Rhode Island, USA) nyeste forskningsbog Angrynomics (2020). De forsker i, hvordan samfundsøkonomiens udvikling skaber ulighed – og de følgevirkninger, som sniger sig langsomt frem.
24. september 2021

Udlicitering medfører faldende løn og flere overførselsydelser

Medarbejdere, der skifter fra offentlig til privat ansættelse i forbindelse med udlicitering, oplever faldende indkomst og et stigende forbrug af offentlige overførselsydelser. Det fremgår af et forskningsprojekt som VIVE og Roskilde Universitet (Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil (COPS)) står bag. Det belyser konsekvenserne af udlicitering især for medarbejderne.
23. september 2021

Hjælpen til ældre hjemløse halter

Ældre hjemløse har omfattende sociale og helbredsmæssige problemer, og der mangler indsatser, som kan hjælpe dem ud af hjemløshed viser ny rapport fra VIVE, bestilt af Rådet for Socialt Udsatte. Antallet af hjemløse over 50 år er vokset markant de seneste 10 år og der efterlyses flere boliger og bedre hjemmepleje.
13. september 2021

Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Hjemløshed er andet og mere end at mangle en bolig. Hjemløshed må forstås som en afledt effekt af en lang række forskellige problematikker ifm. udsathed - og en strategi for at 'løse' hjemløshedsproblemet må indtænke dette i støtte, efterforsorg og fremme af en hverdagsvirkelighed med selvstændighed, værdighed og beskæftigelse.
09. september 2021

Drømme og Håb

Vi har bidraget med et kapitel til bogen "Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv", som Overførstergården netop har udgivet i anledning af deres 25 års jubilæum. Bestyrelsesformand Torben Larsen tekst hedder "Drømme og Håb" og kan læses her i sin helhed.
24. august 2021

Mennesket bag diagnosen?

Alle, som befinder sig i en skrøbelig eller udsat livssituation, véd, at mødet med for standardiserede, skematiske, éndimensionelle og kortsigtede "forståelser" af, hvad der er galt og hvad der bør gøres, opleves som mangelfuld, forkert og demotiverende.
23. august 2021

Samskabelse kan presse værdierne

Samskabelse kan være vanskeligt for folkekirkeligt funderede organisationer, for særligt når det drejer sig om sårbare og udsatte mennesker har både kirken og organisationerne som hovedopgave at tale for mennesker, der ikke kan tale for sig selv. Eller at sætte mennesket først.
20. august 2021

Er der en vej ud af hjemløshed?

Inden længe kommer regeringen - med social- og ældreminister Astrid Krag og bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad i spidsen - med et længe ventet udspil til, hvordan de deprimerende statistikker om hjemløse kan brydes. Debatten om, hvordan hjemløshed kan reduceres eller afskaffes, er i fuld gang. Her er vores kommentar til en kronik fra Mia Nyegaard, socialborgmester i København, som Politiken bragte mandag den 16. august.
18. august 2021

Invitation: Konference om hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Onsdag, den 8. september KL. 12.00-16.15 afholder vi I Fællessalen på Christiansborg konferencen HJEMLØSE MENNESKERS VEJE TIL ET VÆRDIGT LIV sammen med SAND - De hjemløses landsorganisation og herberget Overførstergården. Deltagelse er gratis.
10. august 2021

Tillykke HUS FORBI

I denne uge markeres det, at hjemløseavisen HUS FORBI blev udgivet første gang for 25 år siden. Avisen er mere nødvendig end nogensinde, fordi hjemløsheden er stigende og løsninger på området åbenbart ikke ligger lige for.
05. august 2021

Borgere på bosteder svigtes med hensyn til misbrugsbehandling

Man bør se samlet på problemstillingen "psykiatri – misbrug", men sådan er det ikke i dag, fordi den psykiske sygdom hører under regionen, mens misbrugsbehandlingen sorterer under kommunen.
04. august 2021

Jeg skriver, fordi du skal vide, disse mennesker findes

Udsatte borgere findes. Og de er mange. Men ikke i så stort antal, at et civiliseret samfund ikke skulle have råd og overskud til at sikre dem et værdigt liv.
02. august 2021

Annonce #3: Vend indsatsen for socialt udsatte på hovedet!

I årevis har klager over langsom sagsbehandling, følelsen af ydmygende behandling og afgørelser man har svært ved at forstå, påvirket socialt udsatte menneskers tillid til systemet.
25. juni 2021

Mangler helheden kan det nemt gå galt

Nyt litteraturstudie viser, at hvis ikke den rette og nødvendige støtte er til stede, når en hjemløs får en ny bolig, så vil mange opleve smertelige tilbagefald og nederlag. Læs mere her og download rapporten fra Analyse & Tal
20. juni 2021

Annonce #2: Om hjemløshed og omsorg

Fredag den 18. juni 2021 havde vi denne annonce i Kristeligt Dagblad. Her beskriver vi, hvordan man efter vor mening hjælper flest hjemløse bedst til at få en egen bolig - og til at trives dér: Med omsorg!
20. juni 2021

Annonce #1: Købmanden som socialøkonomisk arbejde

Den 11. juni 2021 havde vi en annonce i Kristeligt Dagblad. Om hvordan købet af Købmanden i Hjøllund, tæt på Godrum, hænger sammen med vores sociale arbejde.
11. juni 2021

Ydelseskommissionens arbejde er regeljusteringer uden nybrud

Det er helt andre ting, der skal til. Og en helt anden forståelse hos det offentlige og i erhvervslivet af arbejdets betydning for den enkelte og betydningen for et harmonisk og solidarisk samfund.
07. juni 2021

Købmanden i Hjøllund og Arbejde Adlers sociale arbejde...

Første juni overtog Landsforeningen Arbejde Adler Købmandsgården i Hjøllund. En familiedrevet virksomhed gennem mere end 75 år og et vigtigt samlingspunkt for den lokale befolkning i et naturskønt område tæt på Hærvejen.
04. juni 2021

Drop pårørendekortet - det er alt for unuanceret

Behovet for at genstarte debatten om ældres velfærd er absolut nødvendig, men at spille pårørendekortet er for unuanceret.
02. juni 2021

Virkelige forandringer kommer altid nedefra

Beslutninger træffes bedst af dem, der kender til de problemer, der skal løses, og ikke skal pakkes ind i fine modeller og lange beslutningsprocesser.
28. april 2021

Fremtidens velfærd: Holder fluffy idealer til hverdagens realiteter?

Tilbage i 2011-14 havde smilets by kortvarigt et meget omtalt slogan: ‘Aarhus – Danish for progress’. Det blev trods et omfattende udviklingsarbejde skrottet og glemt, for som borgmesteren lakonisk udtalte: “Der er ingen, der bruger det”.
20. april 2021

Styrket socialtilsyn: Øget kvalitet i offentlige og private institutioner

Regeringen og en række forligspartier har indgået en aftale om styrkelse af socialtilsynet, der fører tilsyn med offentlige og private tilbud indenfor socialområdet. Formålet er at føre til et mere ensartet og effektivt tilsyn samtidig med at kvalitetsniveauet af tilbuddene øges og der bliver større gennemsigtighed i sociale tilbuds økonomi.
16. april 2021

Endnu en analyse viser det: Helhedsorienteret indsats virker

Kommunernes indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere virker markant bedre, når den rette sociale indsats følger med jobindsatsen
14. april 2021

Kontroversiel debatbog: Har alle borgere ret til et job?

I en artikel i Politiken den 27. marts præsenteres en kontroversiel debatbog af den amerikanske økonom Pavlina Tcherneva ”The Case for a Job Guarantee”, der udfordrer de vestlige økonomiers arbejdsmarkedsmodeller – også den danske.
06. april 2021

Misvisende konklusion: Udsatte borgere og Jobcenter København

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune har i både 2019 og i 2020 bestilt en større undersøgelse af udsatte borgeres oplevelse med Jobcenter København. Det er VIVE - det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd som har gennemført undersøgelserne.
25. marts 2021

Høj tilfredshed med Jobcenter København blandt udsatte borgere!

Måske undrer overskriften de fleste af læserne. Og med god grund, og derfor har jeg også sat tre udråbstegn efter overskriften for at indikere, at indholdet måske ikke svarer til den undersøgelse, der refereres til.
25. marts 2021

Udviklingstendenser indenfor sociale investeringer

Den Sociale Kapitalfond er én af de største og reflekterede aktører indenfor social impact invest-området – investeringer, som både har fokus på et økonomisk afkast, men også – og især – har fokus på en holdbar (og målbar) social effekt og betydning.
10. marts 2021

Markant stigende ulighed siden 2001

Uligheden er steget i Danmark, markant endda. Det viser en ny analyse fra AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), som er omtalt i Mandag Morgen #7 (22. februar)
01. marts 2021

Afspecialisering af socialområdet er svaret i ny evaluering

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for tilbuddene på det specialiserede socialområde, har der været en frygt for, at megen viden er gået tabt, og at en naturlig og nødvendig udviklingsproces ikke finder sted.
11. februar 2021

Det sociale frikort: Muligheder for socialt udsatte

Om de menneskelige betydninger af det ‘normale’ arbejde, som det sociale frikort muliggør – og om, at den aktuelle situation nu i 2021 egentlig ikke er så forskellig fra dén situation – og den indignation – som Arbejde Adler blev stiftet på for 110 år siden
11. februar 2021

Stigende ulighed trods røgslør i stor rapport

Lige før jul udsendte Finansministeriet en omfattende redegørelse om uligheden i Danmark.
08. februar 2021

NPM er godt for målene, men ikke for menneskeligheden

Formanden for Landsforeningen Arbejde Adler, Torben Larsen, retter i Jyllands-Posten kritik af plejehjemmenes styring efter New Public Management, som ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser hensigten med hjemmene: At skabe et meningsfuldt liv for beboerne.
25. januar 2021

Gode og reelle livs- og arbejdsmuligheder i hele landet

22. januar 2021

Nye tider fordrer nye løsninger: Arbejde Adlers sigtepunkter

15. december 2020

Etnografisk feltarbejde: Socialt udsatte mellem tryghed og utryghed

03. december 2020

At være professionelle i et univers af mennesker

Dette referat opsamler de centrale og væsentligste holdninger, synspunkter mv. fra de centrale indlæg på temadagene 2020.
10. november 2020

På vej imod en ny etik for arbejdslivet?

“Formålet med økonomien er at skabe trivsel for mennesker” er måske ikke lige en overskrift, som man forventer at finde i Mandag Morgen, udtalt af den anerkendte amerikanske økonomiprofessor fra Columbia University Jeffrey Sachs. Og han fortsætter endnu tydeligere: “Der er behov for en ny økonomisk tankegang, som sigter mod at skabe trivsel og lykke for alle mennesker – snarere end at maksimere profitten for nogle få”.
19. oktober 2020

Flere plejehjemspladser til mennesker ramt af alkoholdemens

19. oktober 2020

Ja netop, Arbejde Adler!

“Da min far var ung, hævdede man at arbejde adler, og som den gode danske tradition foreskriver, findes der naturligvis også en forening med dette navn, Landsforeningen Arbejde Adler.”
14. oktober 2020