Styrkelse af socialtilsynet:

Skridt på vejen til højere kvalitet i offentlige og private institutioner

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

16. april 2021

Regeringen og en række forligspartier har indgået en aftale om styrkelse af socialtilsynet, der fører tilsyn med offentlige og private tilbud indenfor socialområdet. Formålet er at føre til et mere ensartet og effektivt tilsyn samtidig med at kvalitetsniveauet af tilbuddene øges og der bliver større gennemsigtighed i sociale tilbuds økonomi.

Baggrunden for aftalen er den store forskellighed, der er i tilsynene landet over, tilsynenes manglende muligheder for at få tilstrækkelig indsigt i driften af tilbuddene samt ønsket om at kunne følge og eventuelt imødegå uheldige markedsmæssige udviklinger på området.

Aftalen skærper socialtilsynenes muligheder for at afdække tilstrækkelig dybt, hvordan tilbuddene fungerer fagligt og økonomisk. Aftalepapiret indikerer ønsket om en styrkelse af fagligheden, hvilket blandt andet kommer til udtryk i ønsket om at sætte fokus på vikarforbruget. Den økonomiske indsigt skærpes med detaljerede krav til tilbud, der er privat ejede, herunder at der sker en udfasning af muligheden for at drive tilbud som enkeltmandsvirksomheder.

I de senere år har der været flere eksempler på, hvordan ejere har kunnet udtage store udbytter af virksomhederne og via særlige ejerkonstruktioner kunne overføre økonomi fra et socialt tilbud til fx en ejendomskonstruktion. Dette gælder også fonde og selvejende institutioners mulighed for at frasælge sociale tilbud. Yderligere ønskers der et særligt fokus på udenlandske koncerners interesse for at overtage sociale tilbud.

Aftalen dækker alle sociale tilbud, offentlige, selvejende institutioner og private.

Netop at det er alle typer tilbud og institutioner, der vurderes på de samme parametre er væsentligt for en samlet oversigt over markedet. Forholdet mellem kvalitet og pris er afgørende for en reel anvendelse af tilbudsportalen i forventningerne til og beslutningerne om valg af tilbud.

Aftalen er et godt skridt på vejen til en generelt højere kvalitet i de sociale tilbud. Næste fase kunne være øget fokus på dokumentationen af indsatsen og ikke mindst den virkning og betydning indsatsen har for den enkelte borger. På tilbuddene er der i dag allerede en omfattende dokumentation af, hvad der sker, hvilke mål der er, hvilke aktiviteter og andre tiltag, der sættes i gang, medicinforhold m.v., men egentlig dybdegående bedømmelse af, hvad det betyder for borgernes liv, nu og her og i fremtiden, er knap så udtalt. Man kan håbe på, at det samarbejde, der også lægges op til mellem de sociale tilsyn og Socialstyrelsen, vil udvikle modeller, der følger opgaven helt til dørs.

Læs aftalen om styrkelse af Socialtilsynet her: Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud