Boligpolitisk udspil: Byer med plads til alle

Af Troels Klinke Wæver
Udviklingskonsulent i Landsforeningen Arbejde Adler

12. oktober 2021

I dag, tirsdag den 12. oktober, kom regeringens længe ventede boligpolitiske udspil. Du finder relevante links nederst - her skal vi kort opridse udspillets betydning for socialt udsatte borgere og borgere i hjemløshed.

Mange mennesker – især borgere nederst på samfundets lønhierarkier, socialt udsatte og i hjemløshed – har i stigende grad vanskeligt ved at finde betalbare boliger i de større byer; dér, hvor man er vokset op, dér hvor man hører hjemme.

Regeringens boligudspil har som hovedsigte at gøre noget ved denne ulykkelige situation for mange mennesker. Man forslår en række forskellige initiativer, herunder som det vigtigste en boligfond (Fonden for blandede byer) målrettet den almene sektor og baseret på midler fra Nybyggerifonden. Det hørte vi om på vor konference Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv på Christiansborg den 8. september.

Udspillet rummer disse konkrete initiativer af betydning for nedbringelse af hjemløshed og social udsathed:

        Ambitionen er at tilvejebringe i alt 2.900 ekstra billige boliger til socialt udsatte, som skal være med til at give kommunerne bedre rammer for at sætte ind mod hjemløshed.

        Der er både tale om nybyggede almene boliger med fuld kommunal anvisningsret og eksisterende almene boliger, hvor huslejen sættes ned. Regeringen kommer med et samlet hjemløseudspil i forlængelse heraf.

        Der afsættes 100 mio. kr. i 2022-23 til midler­tidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1.200 eksisterende almene boliger til 3.500 kr./md. Tilskuddet løber over en årrække og prioriteres til kommuner med det største behov og med betingelse om fuld kommunal anvisningsret.

        Boligerne målrettes borgere i hjemløshed og andre udsatte borgere.

        Der afsættes 680 mio. kr. til og med 2026 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kr./md. for op til 1.700 nye almene boliger. Tilskuddet prioriteres til kom­muner med det største behov og med betingelse om fuld kommunal anvisningsret til boligerne.

        Kommunerne får mulighed for at lokalplanlægge for midlertidig anvendelse af områder, f.eks. til studieboliger, boliger til socialt udsatte m.v., indtil den endelige lokalplan kan realiseres. Tids­begrænsningen for den midlertidige anvendelse i lokalplanen fastsættes til højst ti år, men vil kunne forlænges med op til fem år ad gangen.

        Kommunerne får mulighed for at dispensere fra en lokalplan med henblik på midlertidig anvendelse af ubenyttede områder til byhaver i op til 10 år. Tidsbegrænsningen vil kunne forlænges med op til fem år ad gangen.

Links:
Indenrigs- og Boligministeriets pressemeddelelse: 
https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/okt/ny-boligfond-skal-sikre-billige-boliger-i-de-store-byer

Link til publikationen, som beskriver det samlede udspil:
https://im.dk/publikationer/2021/okt/taettere-paa-ii-byer-med-plads-til-alle